POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie. Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.

 

§1 Definicje

Serwis – serwis internetowy „GPS Online” działający pod adresem www.GPSonline.com.pl
Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem
Administrator Serwisu / Danych – Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) jest firma GPS Online Polska sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: 25-540 Kielce ul. Jesionowa 31B, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9592038655, o nadanym numerze KRS: 0000876660, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu
Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
Ograniczenie przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania
Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się
Zgoda – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych
Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych
Pseudonimizacja – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
Anonimizacja – Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy / nadpisuje „dane osobowe” uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

 

§2 Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

 

§3 Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:
• Realizacji usług:
- Usługi rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim związanych
- Usługi Newslettera (w tym przesyłania za zgodą treści reklamowych)
- Usługi komentowania / polubienia wpisów w Serwisie bez konieczności rejestrowania się

• Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych
• Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora
Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:
• Prowadzenie statystyk
• Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

 

§4 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies:
• Usługi multimedialne:
- YouTube
• Usługi społecznościowe / łączone:
(Rejestracja, Logowanie, udostępnianie treści, komunikacja, itp.)
- Facebook
- LinkedIn
• Prowadzenie statystyk:
- Google Analytics
• Usługi inne:
- Mapy Google
Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposobów wykorzystywania plików cookie.

 

§5 Rodzaje gromadzonych danych

Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis. Anonimowe dane gromadzone automatycznie:
• Adres IP
• Typ przeglądarki
• Rozdzielczość ekranu
• Przybliżona lokalizacja
• Otwierane podstrony serwisu
• Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
• Rodzaj systemu operacyjnego
• Adres poprzedniej podstrony
• Adres strony odsyłającej
• Język przeglądarki
• Prędkość łącza internetowego
• Dostawca usług internetowych
Dane gromadzone podczas rejestracji:
• Imię / nazwisko / pseudonim
• Adres e-mail
• Numer telefonu
• Adres IP (zbierane automatycznie)
• Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter
• Imię / nazwisko / pseudonim
• Adres e-mail
• Adres IP (zbierane automatycznie)
• Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych.

 

§6 Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim. Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.:

 

§7 Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:
• Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis.
• Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
• Dane osobowe nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.
Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:
• Dane anonimiwe (bez danych osobowych) będą przekazywane poza Unię Europejską.
• Dane anonimiwe (bez danych osobowych) nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
• Dane anonimiwe (bez danych osobowych) nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

 

§8 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
- art. 6 ust. 1 lit. a
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
- art. 6 ust. 1 lit. b
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
- art. 6 ust. 1 lit. f
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
• Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

 

§9 Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:c Co do zasady wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia Usługi w ramach Serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. wypisanie z listy Newsletter, itp.) Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez Użytkownika
Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:
Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony

 

§10 Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:
• Prawo dostępu do danych osobowych
Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
• Prawo do sprostowania danych osobowych
Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
• Prawo do usunięcia danych osobowych
Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu czy dane zostały pozyskane wskutek prowadzonej korespondencji). W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
• Prawo do przenoszenia danych osobowych
Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora
• Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora
• Prawo wniesienia skargi
Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

§11 Kontakt do Administratora

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów
• Adres pocztowy – GPS Online Polska sp. z o.o. ,25-540 Kielce, ul. Jesionowa 31B
• Adres poczty elektronicznej – biuro@gpsonline.com.pl
• Połączenie telefoniczne – +48 733 47 2222
• Formularz kontaktowy – dostępny pod adresem: www.gpsonline.com.pl

 

§12 Wymagania Serwisu

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie

 

§13 Linki zewnętrzne

W Serwisie – artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Użytkowników mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Właściciel serwisu nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla Twojego Urządzenia lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa Twoich danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.

 

§14 Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików Cookie. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, o czym poinformuje Użytkowników posiadających konta użytkownika lub zapisanych do usługi newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od zmiany zapisów. Dalsze korzystanie z usług oznacza zapoznanie się i akceptację wprowadzonych zmian Polityki Prywatności. W przypadku w którym Użytkownik nie będzie się zgadzał z wprowadzonymi zmianami, ma obowiązek usunąć swoje konto z Serwisu lub wypisać się z usługi Newsletter. Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na tej podstronie Serwisu. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.

 

REGULAMIN STRONY

 

I. Pojęcia ogólne

Regulamin – niniejszy regulamin
Serwis – serwis internetowych „GPS ONLINE”, działających pod adresem WWW.GPSONLINE.COM.PL
Usługodawca – firma GPS Online Polska sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: 25-540 Kielce ul. Jesionowa 31B, NIP: 9592038655, KRS: 0000876660
Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.

 

II. Postanowienia ogólne

• Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu
• Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych
• Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców
• Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
• Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie
• Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.

 

III. Warunki używania Serwisu

• Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne
• Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu
• Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych
• Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
- urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych
- połączenie z internetem
- dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5
- włączoną obsługę skryptów JavaScript
- włączoną obsługę plików Cookie
• W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci
• Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania:
- bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego
- bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu
- bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera
- podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy
- podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy
- podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis
• W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu

 

IV. Warunki świadczenia usługi Newsletter

• Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się do Newslettera
• Zapisanie się usługi Newslettera jest dobrowolne
• Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne
• Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter: - posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail
• Warunki świadczenia usługi Newsletter: - podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail
- weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przesłanego na nie odnośnika
- wyrażenie zgody na otrzymywania powiadomień e-mail
• Zakres usługi Newsletter: - powiadamianie o nowych aktualnościach, wpisach, konkursach, i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisu
- powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości Marketingowe)
• Wypisanie się z usługi Newsletter: - Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się z Usługi
- Usługobiorcy mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej wiadomości e-mail
- Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Usługodawcy

 

V. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

• Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:
- Formularz kontaktowy
- Komentowania wpisów i artykułów
• Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
- Adresu e-mail
- Telefonu kontaktowego
• W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności stanowiącą integralną część Regulaminu
• Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców w Serwisie:
- Zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz podmiotów trzecich
- Zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów tekstowych, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Usługobiorca nie posiada się licencji, lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację
- Zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem a także odnośników do stron zawierających wskazane treści
- Zabrania się umieszczania w Serwisie skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały
- Zabrania się umieszczania w Serwisie treści marketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe

 

VI. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach. W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies. Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w Polityce Prywatności, stanowiącej integralną część Regulaminu.
Dane zbierane automatycznie:
Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:
• Adres IP
• Typ przeglądarki
• Rozdzielczość ekranu
• Przybliżona lokalizacja
• Otwierane podstrony serwisu
• Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
• Rodzaj systemu operacyjnego
• Adres poprzedniej podstrony
• Adres strony odsyłającej
• Język przeglądarki
• Prędkość łącza internetowego
• Dostawca usług internetowych
• Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:
- Płeć
- Wiek
- Zainteresowania
Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.
Dane zbierane podczas zapisywania do newslettera:
adres e-mail

 

VII. Prawa autorskie

• Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca
• Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej
• Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela
• Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie

 

VIII. Zmiany Regulaminu

• Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
• Zmiany Regulaminu wchodzą w życie natychmiast po ich publikacji.
• Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

 

IX. Postanowienia końcowe

• Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady prawne
• Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów
• Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu
• Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców
• Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców
• Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców
• Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem
• We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
- Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie
- Wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@gpsonline.com.pl
Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.

 

wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Kontakt

Napisz do nas

GPS ONLINE POLSKA SP. Z O.O.
ul. Jesionowa 31 B
25-540 Kielce

www.gpsonline.com.pl
tel. +48 733 472 222

tel. +48 530 974 974

email: biuro@gpsonline.com.pl

 powered by GPS ONLINE POLSKA SP. Z O.O.

Polityka Prywatności 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies